plast-box

Rada Nadzorcza Plast-Boxu, jednego z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, powołała jednoosobowy zarząd nowej kadencji, w którym stanowisko prezesa zarządu od 19 maja br. objął Krzysztof Pióro. Wcześniej pełnił on już tę funkcję w spółce w latach 2012-2013.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wygenerował od stycznia do marca 2015 roku skonsolidowane przychody w wysokości 34,97 mln zł wobec 34,11 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o blisko 3% r/r. Równolegle grupa znacznie zwiększyła zysk ze sprzedaży do poziomu 5,08 mln zł, tj. o 73%, a także zysk na działalności operacyjnej do 4,94 mln zł, czyli o 82%. Niemal o połowę wzrosła również skonsolidowana EBITDA Plast-Boxu, w I kwartale br. osiągając wartość 6,67 mln zł wobec 4,53 mln zł rok wcześniej. Mimo naliczenia na koniec marca 2015 r. ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych w związku z dewaluacją hrywny, Plast-Box wypracował w I kwartale br. skonsolidowany zysk netto w wysokości 0,73 mln zł, podczas gdy przed rokiem notował stratę na poziomie 3,06 mln zł.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych wytwórców opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, dynamicznie rozwija swoją obecność na rynku duńskim. W 2014 roku przychody z tytułu sprzedaży do Danii wzrosły o blisko 250% w porównaniu do roku poprzedniego. Jednocześnie liczba dostarczonych przez słupskiego producenta plastikowych pojemników do tego kraju zwiększyła się niemal czterokrotnie r/r. Spółka zakłada też dalszy rozwój sprzedaży do Danii - w tym roku eksport na ten rynek ma zwiększyć się co najmniej o 10%.

Plast-Box Ukraina, spółka zależna słupskiego Plast-Boxu, będącego jednym z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wygenerowała w I kwartale br. zysk operacyjny w wysokości 14,9 mln hrywien. W związku z dalszą dewaluacją ukraińskiej waluty w tym okresie zysk ten nie pozwolił jednak na pokrycie całości strat z różnic kursowych. Ich wartość na koniec marca wyniosła 21 mln hrywien, z czego 18 mln hrywien ma charakter niezrealizowany i wynika z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych. W rezultacie po I kwartale br. Plast-Box Ukraina zanotowała wynik netto na poziomie -6,2 mln hrywien. Zarząd spodziewa się jednak, że kontynuowane działania operacyjne oraz bieżące umocnienie kursu hrywny wobec euro będą miały pozytywny wpływ na dalsze wyniki finansowe. Jednocześnie na poziomie jednostkowym Plast-Box realizuje wyniki przewyższające przyjęte przez zarząd założenia, notując po pierwszym kwartale 29,5 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku netto.

Do zarządu Plast-Boxu, jednego z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, powołany został Krzysztof Kmita, dotychczasowy dyrektor finansowy spółki. Tym samym zarząd będzie działał w składzie trzyosobowym. Oprócz Krzysztofa Kmity zasiada w nim Grzegorz Pawlak - prezes Plast-Boxu oraz Andrzej Sadowski.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wypracował w 2014 roku skonsolidowane przychody w wysokości 146,53 mln zł wobec 146,79 mln zł uzyskanych rok wcześniej. Równocześnie grupa osiągnęła 14,13 mln zł zysku ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 19% r/r oraz 13,89 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 20% więcej niż przed rokiem. Ponadto, zwiększyła się też skonsolidowana EBITDA Plast-Boxu - o 13% r/r do poziomu 21,03 mln zł. Pomimo wahań na rynku walutowym wynikających z sytuacji na Ukrainie, a co za tym idzie konieczności naliczenia ujemnych różnic kursowych, Plast-Box zamknął rok 2014 zyskiem netto w wysokości 2,68 mln zł.

Plast-Box Ukraina, spółka zależna słupskiego Plast-Boxu, będącego jednym z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wypracowała w 2014 roku zysk operacyjny w wysokości 29,4 mln hrywien. Niemniej jednak w związku z osłabieniem hrywny w IV kwartale, zysk ten nie pozwolił pokryć w całości strat wynikających z różnic kursowych naliczonych w minionym roku, których wartość na koniec grudnia sięgnęła 33,1 mln hrywien. Tym samym Plast-Box Ukraina odnotowała w 2014 roku stratę netto na poziomie 4 mln hrywien. By minimalizować wpływ wahań kursowych na wyniki spółka zamierza kontynuować działania podjęte w 2014 roku, dodatkowo rozszerzając ich zakres o nowe rozwiązania z obszaru finansów.

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych wytwórców opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, zwiększa sprzedaż na rynek austriacki. W 2014 roku słupski producent dostarczył tam prawie 3 mln plastikowych pojemników, czyli o ponad 31% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie wartość eksportu do tego kraju wzrosła o przeszło 26% r/r. Spółka zamierza nadal rozwijać swoją obecność w Austrii – pozyskać kolejnych klientów, a także poszerzać ofertę, zwłaszcza o nowe projekty wiader zdobionych. Plast-Box zakłada, że wzrost obrotów na tym rynku w 2015 roku wyniesie ok. 20%.